+45 9626 1300 info@advokatforum.dk
Hjem 5 Kompetencer 5 Retssagsbehandling

Retssagsbehandling

Retssagsførelse – procedure – er en af advokatens kernekompetencer.

Hos AdvokatForum behandler alle jurister rets- og voldgiftssager. Vi anser dette arbejde for vigtigt, og samtidig er det udviklende for advokatens evne til hurtigt at kunne overskue et omfattende sagskompleks, kvalificere de relevante problemstillinger i sagen og fremkomme med en kvalificeret vurdering af, hvorledes sagen forventeligt vil falde ud ved domstolene. 

Samtlige advokater hos os har stor og flerårig erfaring i retssagsførelse og behandling af voldgiftssager. Avokat Kurt Lunde har genemgået Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse.

Retskredsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, indførte som noget nyt det såkaldte “småsags”-begreb. Sager, der har en økonomisk værdi på indtil kr. 50.000,00 behandles efter et summarisk regelsæt i Retsplejeloven.
Det forudsættes her, at parterne kan føre sagen uden advokatbistand, idet dommeren skal vejlede parterne, men det er ikke en optimal løsning, og der er stor risiko for, at en småsag bliver afgjort på et ikke tilstrækkeligt oplyst grundlag. De sagsomkostninger, en vindende part tilkendes under en småsag, dækker langt fra udgifterne til egen advokat. Retsstillingen er således i dag forringer for personer og virksomheder med mindre krav (u. kr. 100.000,00).

Når sagens værdi overstiger kr. 50.000,00 behandles den efter de almindelige processuelle regler.

Retskredsreformen stiller i øvrigt øgede krav til advokatens behandling af sagen. Allerede i stævningen og i svarskriftet skal parternes advokater fremkomme med deres bemærkninger til, hvorledes de forventer, at sagens forberedelse med den forventede bevisførelse skal foregå. Når stævningen er indgivet og svarskriftet fra sagsøgte er afgivet, vil retten som hovedregel afholde et forberedende møde – ofte som et telefonmøde alene med deltagelse af dommeren og parternes advokater. Som hovedregel vil tidspunktet for selve retssagens forhandling – hovedforhandlingen – blive fastsat under dette møde. Advokaterne skal derfor på dette tidlige tidspunkt have gjort sig klart, hvilken bevisførelse, der skal finde sted, og bevisførelse som f.eks. syn og skøn, der forlænger sagsbehandlingstiden væsentligt, skal begæres allerede på dette tidspunkt, idet man ellers risikerer, at muligheden herfor bliver afskåret af retten.

Denne opstramning, der har til formål at nedbringe sagsbehandlingstiderne ved domstolene, lægger pres på parterne og deres advokater. Det er derfor vigtigt, at parterne sammen med advokaterne meget tidligt grundigt overvejer sagens problemstillinger og tilvejebringer den nødvendige dokumentation på et tidligt tidspunkt, således man ikke risikerer hen i forløbet at fortabe muligheden for at føre sagen bedst muligt i egen interesse.

Jurist & indehaver

Kurt Lunde

kl@advokatforum.dk
Tlf.: +45 96 26 13 22 (dir.)
Mobil: +45 40 16 11 01

Advokatsekretær

Irene Dahl Ryding

ir@advokatforum.dk
Tlf.: 96 26 13 29

Alle kan få brug for en advokat

Tryk på knappen herunder, og kom tilbage til overblikket over vores kompetencer, hvor du kan læse mere.